ಆಗ್ಸದ್ ಹಾಡು


.

ಕತ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಲ ಮೌನದ್ ಮುಸುಕು
ಇಲ್ಲದ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಏಕತಾನದ್ ಹಾಡು

ಅಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲೊಂದ್ ಚುಕ್ಕಿ ನಡುವಿನ್
ಹಾಲ ಚೆಲ್ದಂಗ್ ಎಂಥದ್ದೋ ಮಬ್ಬು

ಇತ್ಲಾಗರ್ಕ ಪಡುವಣ್ದಾಗ ಬಿದ್ದಾನಂದ್ರ
ಕಾಲಾಗ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಕುಣೀಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು

ತಂಪು ಗಾಳಿ ಚಲಿಸೋ ಮೋಡ
ದೂರದ್ ಗೂಬೇ ನಾಣ್ಯದ್ ಕಣ್ಣು

ನಾಗ್ರೀಕತೆಯಾ ಸೋಗ್ನಾಗ್ಮೆದ್ದು
ಕಳ್ಕೊಂಡೀವಿ ಆಗ್ಸದ್ ಹಾಡು


23 Nov 2012 05:03

Comments: 0
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License