ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ -- ಜೂನ್ ೨೦೧೪

ಮಿಂಬಲೆಯ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ರೀಕಾಂತ.

ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಗಳು: ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಪಂಚ, ಪೂರ್ವ ಭೂಖಂಡದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಕಾಂಬಿನಟೋರಿಕ್ಸ್ / ಗ್ರಾಫ್ ಥಿಯರಿ, ಯೋಗ, ಮಳೆಕಾಡು.

ಈ ತಾಣದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ವಿಕಿಡಾಟಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
If you have problem viewing kannada, you might like to install the gubbi font (unicode compatible).


***


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Since the page is hosted on a free server, Advertisements may appear below. I am not related or responsible for the nature or the content any advertisement


.
.
.
.
.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License