ಸಂಗೀತ, ಹಾಡುಗಳು

.

art.jpg

.

ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮಧುರ ಹಾಡುಗಳು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. (saMgIta)
ಸಂಗೀತ ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರ
ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ (೧೯೯೬) ಜಿಪ್ಪು ೨೮ ಎಂಬಿ
ಪರಮಾತ್ಮ (೨೦೧೨) ಜಿಪ್ಪು ೨೨ ಎಂಬಿ
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License